28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

20.10.2023

Съобщение

19.10.2023

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 г.

На 28.10.2023 г. в ОИК- Рила, находяща се в заседателната зала на Общинска администрация, гр. Рила, пл. „ Възраждане „ № 1 ще бъдат раздадени на СИК-те изборните книжа и материали, в това число и бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. по следния график:

Час

СИК/ПСИК

16.30

103800004 Рилски манастир

16.45

103800006 с. Пастра

17.00

103800005 с. Смочево

17.15

103800007 с. Падала

17.30

103800001 гр. Рила

17.45

103800002 гр. Рила

18.00

103800003 гр. Рила

18.15

103800008 ПСИК

При получаване на материалите задължително трябва да присъстват всички членове на секционните избирателни комисии.

18.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия, Община Рила съобщава, че на 25.10.2023г. (сряда) от 15.00 часа, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Рила, находяща се на първи етаж в сградата на Община Рила на адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“  № 1, комисията ще проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК на територията на Община Рила във връзка с провеждане на изборите общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Задължително е на обучението присъствието на Председател, Заместник – председател и Секретар на СИК/ПСИК.

16.10.2023

Съобщение

В изпълнение на Решение 2664-МИ от 16.10.2023г. на ЦИК, ОИК, Община Рила обявява крайния срок за представяне на списък на упълномощените представители на  партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., е до 17: 00 часа на 28.10.2023г.

Списъците се предават в ОИК, Община Рила всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на 28.10.2023г.

Списъкът на упълномощените представители на партии и коалиции на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решение № 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК) съдържа пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът се подписва и представя в ОИК, Община Рила от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях от лица. В случаите, когато се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът на хартиен носител се подписва и се предава заедно със списъка  на технически носител в excel формат в ОИК, Община Рила.

Общият брой на упълномощените представители на кандидати на партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в Община Рила, а именно: 8 броя упълномощени представители.

Партиите и коалициите могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК, Община Рила допълнителен втори или следващ списък на своите представители като не надвишават общия брои на упълномощените представители, а именно: 8 броя.

До изборния ден, всяка партия и коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия или коалиция, или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

16.10.2023

Съобщение

На вниманието на членовете на СИК на територията на Община Рила в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 29 октомври 2023г. на 28.10.2023г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с провеждане на дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК) от „СИЕЛА НОРМА“ АД, Ви информираме, че обучението ще се проведе в следните дни и часове и на посочените линкове, както следва:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

За да участвате в обучението, в това число и да задавате въпроси следва да се присъедините на горепосочените линкове, съответстващи на датата и часа на обучението, ползвайки притежаваните от Вас технически устройства /телефонен апарат, компютър, таблет и др./.

13.10.2023

Съобщение

В изпълнение на Решение № 2594-МИот 04.10.2023г. на ЦИК, ОИК, Община Рила обявява крайния срок за регистрация на застъпници на кандидатите за кметове и общински съветници в Община Рила, издигнати от  партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., е до 17: 00 часа на 28.10.2023г.

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на 28.10.2023г.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК, Община Рила чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа) Заявлението се подписва от представляващите партията/коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подписано от горепосочените лица и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).
 2. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в Община Рила, а именно: 8 броя застъпници.
 3. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа) за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото съобщение.
 4. Всяка партия и коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции на територията на Община Рила, т. е. не повече от трима заместващи застъпници. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК, Община Рила до 17:00 часа на 29.10.2023г.,чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа). Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), както и декларация от лицата, заявени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа)
11.10.2023

Съобщение

Във връзка с писмо изх. № МИ – 15 – 711/10.10.2023г. на ЦИК, входирано под № 52/10.10.2023г. ОИК, Община Рила публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове в Община Рила на 29.10.2023 год.

- Предпечатен образец на бюлетина за кмет на Община Рила; 

- Предпечатен образец на бюлетина за общински съветници в Община Рила;

Предпечаттен образец на бюлетина за кмет на кметство в с. Пастра, общ. Рила.

03.10.2023

Съобщение

ОИК - Община Рила уведомява, че в изпълнение на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със  затруднение в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. е определена Втора избирателна секция – 103800002, с местонахождение гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, „Клуб на хората с увреждания“.

Заявки за помощ (осигуряване на МПС от Община Рила) в изборния ден, могат да се правят на тел. 0887 564 396 в административната сграда на Община Рила за времето от 07:00 ч. до 20:00 ч.

19.09.2023

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Община Рила, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се извършва от 09:00 часа на 19 септември 2023г.  до 17:00 часа на 26 септември 2023 г. включително.

11.09.2023

Съобщение

На основание т. 37 от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023г. на ЦИК, ОИК, Община Рила обявява началния и крайния срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на Община Рила на 29 октомври 2023г., както следва:

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа за периода от  11.09.2023г. до 18.09.2023г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 82 / 03.11.2023

  относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД, гр. София.

 • № 81 / 31.10.2023

  относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации, списъци за допълнително вписване на придружителите и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

 • № 80 / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

всички решения