Общинска избирателна комисия Рила


РЕШЕНИЕ
№ 54
Рила, 26.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване в публичния регистър на ОИК, Община Рила на списък на упълномощените представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и кмет на Община Рила на 27.10.2019г.

Постъпил e Списък на четири броя упълномощени представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписан от Владимир Георгиев Владимиров в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведен под № 1/26.10.2019г. в 15:58 часа във входящия регистър на ОИК, Община Рила на упълномощените представители на партии, коалиции и местни коалиции.

Списъкът е представен и на технически носител в електронен вид в excel  формат.

 

Към списъка са приложени следните документи:

 

 1. Пълномощно с изх. № ПНС-254-7 от 11.09.2019г. от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на Председател на НС на БСП и представляващ коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в полза на Владимир Георгиев Владимиров;
 2. Пълномощни от 26.10.2019г. – 4 броя от Владимир Георгиев Владимиров в полза на упълномощените лица.

 

 

 

Изпълнени са изискванията на чл.124, ал. 2 и 4 от ИК и Раздел II, т. 22, 24 и 25 от Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 

Водима от горното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. 3 от Изборен кодекс и в изпълнение на Раздел II, т. 26 от Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Община Рила

РЕШИ:

Да се публикува на интернет страницата на комисията списък на упълномощените представители на  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и кмет на Община Рила на 27.10.2019г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на представителя

№ и дата на пълномощно

1.

Александра Янчева Бекирска

……………

№1 от 26.10.2019 г

2.

Йорданка Славева Симеонова

……………

№2 от 26.10.2019 г

3.

Александър Владимиров Владимиров

……………

№3 от 26.10.2019 г

4.

Кристиян Иванов Влахов

…………….

№4 от 26.10.2019 г

 

 

Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК, Община Рила и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на комисията.

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, настоящето Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Елена Райчова Бозовайска

Секретар: Добрина Боянова Божкова-Лопар

* Публикувано на 26.10.2019 в 19:00 часа

Календар

Решения

 • № 57 / 30.10.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

 • № 56 / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • № 55 / 27.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения