Общинска избирателна комисия Рила


РЕШЕНИЕ
№ 55
Рила, 27.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

Днес, 28.10.2019 г., в 06:55 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Рила, област Кюстендил, на първи тур
Георги Давидков Кабзималски
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …………………., издигнат от ПП „ГЕРБ“,
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)
получил 885 действителни гласове.


Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
няма.
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................... ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
СЕКРЕТАР: .....................................
ЧЛЕНОВЕ:
1.................................... 11. ........................................... 21. .....................................
2..................................... 12. ........................................... 22. .....................................
3..................................... 13. ............................................ 23. .....................................
4...................................... 14. ............................................ 24. .....................................
5....................................... 15. ............................................ 25. .....................................
6.................................... 16. ............................................ 26. .....................................
7..................................... 17. ........................................... 27. .....................................
8..................................... 18. ............................................ 28. ....................................
9...................................... 19. ............................................ 29. .....................................
10....................................... 20. ............................................ ...........................................


Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.
За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.

 

Председател: Елена Райчова Бозовайска

Секретар: Добрина Боянова Божкова-Лопар

* Публикувано на 28.10.2019 в 09:50 часа

Календар

Решения

  • № 57 / 30.10.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

  • № 56 / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  • № 55 / 27.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения