Общинска избирателна комисия Рила


РЕШЕНИЕ
№ 57
Рила, 30.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

Съгласно т.21 от Решение № 1129-МИ/18.09.2019г. на ЦИК в три дневен срок от приключването на гласуването за общински съветници и за кмет, ОИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци с книжата в тях за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с Решение на ОИК.

Водима от горното и в изпълнение на т. 21, изр. второ от Решение № 1129-МИ/18.09.2019г. на ЦИК и т., 2 и т. 3 от Решение № 1460 – МИ/21.10.2019г. на ЦИК, ОИК Община Рила
РЕШИ:
Определя трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“, както следва:
1. Васил Димитров Атанасов;
2. Лилия Асенова Ортакчийска;
3. Димитър Лазаров Александров
Възлага на определените членове на ОИК да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци и приложените към тях книжа за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, както и да подпишат предавателно – приемателния протокол.
Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК, Община Рила и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на комисията.
На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, настоящето Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Елена Райчова Бозовайска

Секретар: Добрина Боянова Божкова-Лопар

* Публикувано на 30.10.2019 в 13:28 часа

Календар

Решения

  • № 57 / 30.10.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

  • № 56 / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  • № 55 / 27.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения