23.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Във връзка с писмо изх. № МИ – 15 – 1064/22.10.2019г. на ЦИК, входирано под № 82/23.11.2019г. във входящия регистър на ОИК, Общинската избирателна комисия обявява, че на телефонен номер  0882 44 58 14, заинтересованите лица могат да подават сигнали в изборния ден на 27.10.2019г., във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес.

 

14.10.2019

Провеждане на обучение на СИК/ПСИК на територията на Община Рила във връзка с провеждането на изборите за кмет и общински съветници

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия, Община Рила съобщава, че на 21.10.2019г. (понеделник) от 15.00 часа, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Рила, находяща се на първи етаж в сградата на Община Рила на адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“  № 1, комисията ще проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК на територията на Община Рила във връзка с провеждане на изборите за кмет и общински съветници на 27.10.2019г.

Желателно е на обучението да присъстват всички членове на СИК/ПСИК.

 

08.10.2019

Съобщение

В изпълнение на Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК, Община Рила обявява крайния срок за представяне на списък на упълномощените представители на  партии, коалиции и местни коалиции в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 27 октомври 2019г., е до 17: 00 часа на 26.10.2019г.

Списъците се предават в ОИК, Община Рила всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на 26.10.2019г.

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции и местни коалиции на хартиен носител съдържа имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощените лица. Списъкът се подписва и представя в ОИК, Община Рила от представляващия партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях от лица. В случаите, когато се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на кандидати на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в Община Рила, а именно: 8 броя упълномощени представители.

Партиите, коалициите и местните коалиции могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК, Община Рила допълнителен втори или следващ списък на своите представители като не надвишават общия брои на упълномощените представители, а именно: 8 броя.

До изборния ден, всяка партия, коалиция и местна коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция или местна коалиция или от упълномощено от него лице. В ОИК, Община Рила се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.

08.10.2019

Съобщение

В изпълнение на Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК, Община Рила обявява крайния срок за регистрация на застъпници на кандидатите за кмет и общински съветници в Община Рила, издигнати от  партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 27 октомври 2019г., е до 17: 00 часа на 26.10.2019г.

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на 26.10.2019г.

Застъпниците се регистрират в ОИК, Община Рила чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от горепосочените лица и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в Община Рила, а именно: 8 броя застъпници.

Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции на територията на Община Рила, т. е. не повече от трима заместващи застъпници. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК, Община Рила до 17:00 часа на 26.10.2019г., чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа),. Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа), както и декларация от лицата, заявени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа)

07.10.2019

Публикуване на предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 27.10.2019 год.

Във връзка с писмо изх. № МИ-15-697/05.10.2019 год. на ЦИК, входирано в ОИК Община Рила под № 41/06.10.2019 год., ОИК Община Рила публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 27.10.2019 год.

- Предпечатен образец на бюлетина за кмет на Община Рила; 

- Предпечатен образец на бюлетина за общински съветници в Община Рила.

17.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РИЛА ОБЯВЯВА,

ЧЕ СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ЗА КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА РИЛА Е ОТ 17.09.2019 г. ДО 17.00 ч. НА 24.09.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

09.09.2019

Краен срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 27 октомври 2019г.

 

На основание Решение № 936 – МИ и Решение № 937 – МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК, Община Рила обявява крайния срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кмет на Община Рила на 27 октомври 2019г., е до 17: 00 часа на 16.09.2019г.

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на 16.09.2019г.

 

Календар

Решения

  • № 57 / 30.10.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

  • № 56 / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  • № 55 / 27.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения