Общинска избирателна комисия Рила


РЕШЕНИЕ
№ 47
Рила, 22.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 103800007 на територията на община Рила в изборите за общински съветници и кмет на Община Рила на 27. 10. 2019г.

Постъпило е заявление  от Владимир Георгиев Владимиров, в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, входирано под № 78/21.10.2019г. – 16:55 часа във входящия регистър на ОИК, Община Рила, с което е заявено искане за промяна в състава на СИК № 103800007, като Дарина Лазарова Асенова – заместник – председател бъде заместена от Валерия Георгиева Христова. Сочи се, че исканата промяна е необходима с оглед здравословен проблем на назначения заместник – председател на комисията. Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Пълномощно с изх. № ПНС – 254-7/11.09.2019г. от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ коалиция „БСП за България“ в полза на Владимир Георгиев Владимиров;
 2. Оригинал на Удостоверение № 102/30.09.2019г. на ОИК, Община Рила (Приложение № 20-МИ)

 

С Решение № 33/30.09.2019г. ОИК, Община Рила е назначила СИК на територията на Община Рила в изборите за общински съветници и кмет на 27.10.2019г., в това число и състава на СИК № 103800007.

 

Водима от горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК и Решение № 33/30.09.2019г. на ОИК, Община Рила, Общинската избирателна комисия, Община Рила

 

РЕШИ:

 1. Освобождава Дарина Лазарова Асенова на длъжност заместник – председател на СИК № 103800007 и анулира издаденото й Удостоверение № 102/30.09.2019г.
 2. Назначава Валерия Георгиева Христова на длъжност заместник – председател на СИК № 103800007.
 3. Да се издаде Удостоверение на назначения член на СИК.

 

Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК, Община Рила и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на комисията.

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, настоящето Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Елена Райчова Бозовайска

Секретар: Добрина Боянова Божкова-Лопар

* Публикувано на 22.10.2019 в 16:22 часа

Календар

Решения

 • № 57 / 30.10.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

 • № 56 / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • № 55 / 27.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения